Verkoopondersteuningspunten / Verkooplokaties:

Geachte mevrouw / mijnheer,

 

Met ingang van 19 september van het jaar 2022 hebben wij in Schiedam-

Nederland een Show- en/of (in het Belgisch zo genoemd) óók een verdelerslokatie

in het leven geroepen.

Dit naast ons   -als Importeursbedrijf te Arcen-   en het caravanbedrijf van Henk de Rijk te

Aalsmeer !

Er is nu ook een samenwerkingsverband aangegaan met:  Rondreiscaravans te Schiedam !

Een of méérdere wagens van Predom-Niewiadow-Xtrail wagens kunt U op    SHOW   gesteld

aldaar óók gaan bezien / uitgeleverd gaan krijgen !

Het is dan (eveneens) niet noodzakelijk voor U om helemaal naar Arcen-Limburg toe te moe-

ten gaan afreizen, doch mogelijk dan veel dichter bij uw woonplaats gelegen is of kan zijn ?

Alle caravan of bij die caravan aan te kunnen schaffen accessoires,   -náást de standaard uit-

levering, zoals beschreven / te vinden op onze website's: www.predom-niewiadow.nl

of www.kampeerwagencentrum.nl-  zijn   -kwa vastgestelde prijzen-  overeenkomstig onze

 verkoopprijzen,  en wijken dus   NIET  af !

De zélfde Leverings- én Betalingsvoorwaarden die wij in Arcen   -naar klanten toe-   hante-

ren,  zijn dan ook dienovereenkomstig / eveneens van toepassing .

Dit ingeval van bestelling en/of in productie moeten laten nemen van een nieuwe cara-

van, wagen of trailer of wat zélfs mogelijk   -uit voorrraad bij de Fabrikanten in Polen staand-

aan U verkocht kan  gaan worden .

Naast dat U  (voorheen) óók al bij Henk de Rijk Caravans B.V.  (beziet U de info hieronder)

een nieuwe Caravan of trailer van    Predom-Niewiadow-Xtrail    kon aankopen en in produc-

tie   -in zowel Niewiadow als in Wawel te Polen-  kon laten nemen,   is er thans een twééde adres  

-naast ons bedrijf,  als formeel aangestelde importeur van en voor de   BENELUX -   te vermelden, en leest U verderop, onder:  ad: -2- !

ad: -1- is:

Henk de Rijk Caravans BV

Legmeerdijk 169 A
1432 KA Aalsmeer

Tel: 020-6403380

info@henkderijkcaravans.nl

K.V.K. Nummer: 34281148


Openingstijden showroom:

Maandag Gesloten
Di t/m vrij :10.00 - 17.30 uur
Zaterdag :10.00 - 17.00 uur
Feestdagen : Gesloten

Openingstijden stalling:

Ma t/m vrij :10.00 uur - 18.00 uur
Zaterdag :10.00 uur - 17.00 uur


ad: -2- is:

rondreiscaravans.nl.

Gevestigd aan de Kalixfors 3,

 3124 RB Schiedam.

Telefoonnummer: 06-43414695.

 e-mail: info@rondreiscaravans.nl

 www.rondreiscaravans.nl 

Bezoek is aldaar op afspraak !

Dit op zowel werkdagen en in het weekend,  overdag en 's avonds.

Gelieve hier rekening mee te willen houden ?

In het vertrouwen U naar behoren en genoegzaam te hebben geinformeerd,
teken ik met hoogachting en groet:

 

W.F.G.A.Hoogewerf Importeur .

Points d'assistance aux ventes/Lieux de vente :

 

Madame, Monsieur,

 

Depuis le 19 septembre de l'année 2022, nous avons à Schiedam-

 

Les Pays-Bas sont un salon et/ou (ainsi appelé en belge) également un lieu de distribution

 

appelé dans la vie.

 

Ceci à côté de nous - en tant qu'entreprise d'importation à Arcen - et l'entreprise de caravanes de Henk de Rijk à

 

Alsmeer !

 

Un partenariat a maintenant également été conclu avec : Rondreiscaravans à Schiedam !

 

Vous pouvez mettre une ou plusieurs voitures de voitures Predom-Niewiadow-Xtrail sur SHOW

 

va aussi voir / se faire extrader là-bas !

 

Il n'est alors (pas non plus) nécessaire que vous vous rendiez jusqu'à Arcen-Limburg.

 

vous partez en voyage, mais éventuellement être ou peut être situé beaucoup plus près de votre lieu de résidence ?

 

Toutes les caravanes ou tous les accessoires pouvant être achetés avec cette caravane, - en plus du standard

 

livraison, comme décrit / peut être trouvé sur notre site Web : www.predom-niewiadow.nl

 

ou www.kampeerwagencentrum.nl- sont - en tant que prix fixes - conformément à notre

 

 prix de vente, et donc ne s'écartent PAS !

 

Les mêmes conditions de livraison et de paiement que nous appliquons aux clients d'Arcen-

 

ren, appliquez donc en conséquence / appliquez également .

 

Ceci en cas de commande et/ou de devoir mettre en production une nouvelle cara-

 

camionnette, voiture ou remorque ou ce qui est même possible -en stock chez les fabricants en Pologne-

 

peut vous être vendu.

 

En plus du fait que vous travailliez (auparavant) également avec Henk de Rijk Caravans B.V. (voir les infos ci-dessous)

 

a pu acheter une nouvelle caravane ou remorque Predom-Niewiadow-Xtrail et la mettre en production

 

lien -à la fois à Niewiadow et à Wawel en Pologne-, il y a maintenant une deuxième adresse

 

- à côté de notre société, en tant qu'importateur formellement désigné de et pour le BENELUX - à mentionner-

 

den, et lire plus bas, sous : annonce : -2- !

 

annonce : -1- est :

 

Henk de Rijk Caravanes BV

Legmeerdijk 169A

1432 KA Alsmeer

 

Téléphone : 020-6403380

 

info@henkderijkcaravans.nl

 

K.V.K. Numéro : 34281148

 

Horaires d'ouverture du showroom :

 

Fermé le lundi

Du mardi au vendredi : 10h00 - 17h30

Samedi : 10h - 17h

Jours fériés : Fermé

Horaires d'ouverture du stockage :

 

Du lundi au vendredi : 10h00 - 18h00

Samedi : 10h00 - 17h00

 

 

 

annonce : -2- est :

rondreiscaravans.nl.

 

Situé à Kalixfors 3,

 

 3124 RB Schiedam.

 

Numéro de téléphone : 06-43414695.

 

 e-mail: info@rondreiscaravans.nl

 

 www.rondreiscaravans.nl.

 

Les visites s'y font sur rendez-vous !

 

Ceci les jours ouvrés et les week-ends, en journée et en soirée.

 

Merci d'en tenir compte ?

 

 

Dans la confiance de vous avoir informé correctement et suffisamment,

Je signe avec mes cordiales salutations :

 

Importateur W.F.G.A.Hoogewerf .

Meer over deze brontekstBrontekst vereist voor aanvullende vertaalinformatie

Feedback sturen

Zijvensters